User Tools

Site Tools


08293-ibirit-la-gi

Ibirité là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 73,027 km², dân số năm 2007 là 148535 người, mật độ 2034 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08293-ibirit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)