User Tools

Site Tools


08283-ibira-u-la-gi

Ibiraçu là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 199,824 km², dân số năm 2007 là 10192 người, mật độ 51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08283-ibira-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)