User Tools

Site Tools


08269-ibiam-la-gi

Ibiam là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 147,329 km², dân số năm 2007 là 1987 người, mật độ 12,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08269-ibiam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)