User Tools

Site Tools


08263-ibatiba-la-gi

Ibatiba là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 241,41 km², dân số năm 2007 là 19481 người, mật độ 80,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08263-ibatiba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)