User Tools

Site Tools


08228-hylorina-la-gi

Hylorina là một chi động vật lưỡng cư trong họ Cycloramphidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[2]

  1. ^ Úbeda, C., Veloso, A., Núñez, H., Ortiz, J.C., Formas, R., Lavilla, E. & Basso, N. (2010). “Hylorina sylvatica”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2013. 
  2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Hylorina sylvatica tại Wikimedia Commons

08228-hylorina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)