User Tools

Site Tools


08130-huia-chi-ch-nh-i-la-gi

Huia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 4 loài và 25% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Huia nhóm lõi

Nhóm ếch vùng nước chảy xiết Sumatra

Quan hệ chưa xác định

08130-huia-chi-ch-nh-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)