User Tools

Site Tools


08072-horizontina-la-gi

Horizontina là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 228,849 km², dân số năm 2007 là 18305 người, mật độ 79,99 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08072-horizontina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)