User Tools

Site Tools


08071-horizonte-la-gi

Horizonte là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 159,972 km², dân số năm 2007 là 48620 người, mật độ 303,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08071-horizonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)