User Tools

Site Tools


08053-honda-keisuke-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08053-honda-keisuke-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​Đây là một tên người Nhật; họ tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là <​b>​Honda</​b>​. Tuy nhiên, tên người Nhật hiện đại bằng ký tự Latinh thường được viết theo thứ tự Tây phương (tên trước họ sau).</​div>​
 +<table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Honda Keisuke</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Keisuke Honda 2018 (cropped) (cropped) (cropped).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Keisuke_Honda_2018_%28cropped%29_%28cropped%29_%28cropped%29.jpg/​200px-Keisuke_Honda_2018_%28cropped%29_%28cropped%29_%28cropped%29.jpg"​ width="​200"​ height="​287"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​18/​Keisuke_Honda_2018_%28cropped%29_%28cropped%29_%28cropped%29.jpg 1.5x" data-file-width="​265"​ data-file-height="​380"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Honda Keisuke</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Ngày sinh</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +13 tháng 6, 1986 <span class="​noprint">​(32 tuổi)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Nơi sinh</​th><​td colspan="​3"​ class="​birthplace"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Settsu, Osaka, Nhật Bản</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1,82 m (5 ft <span class="​frac nowrap">​11<​span class="​visualhide">​ </​span><​sup>​1</​sup>​⁄<​sub>​2</​sub></​span>​ in)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tiền vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin về CLB</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​p>​CLB hiện nay</​p></​th><​td colspan="​3"​ class="​org"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Melbourne Victory</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Số áo</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +10</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1994–1998</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Settsu FC</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1999–2001</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Gamba Osaka</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2002–2004</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Trung học Seiryō</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005–2008</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Nagoya Grampus Eight</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +90</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(11)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2008–2009</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +VVV-Venlo</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +68</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(24)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2010–2013</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +CSKA Moskva</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +94</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(20)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2014–2017</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Milan</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +81</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(9)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2017–2018</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Pachuca</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +29</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(10)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2018–</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Melbourne Victory</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +0</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Đội tuyển quốc gia</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +U-20 Nhật Bản</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +1</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2006–2008</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +U-23 Nhật Bản</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +18</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(4)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2008–2018</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Nhật Bản</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +98</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(37)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Huấn luyện</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2018–</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Campuchia</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em"/></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia và cập nhật vào 29 tháng 4 năm 2018.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Honda Keisuke</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​本田圭佑(ほんだ けいすけ)</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Bản Điền Khuê Hữu)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​b>​Honda Keisuke</​b></​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ sinh ngày 13 tháng 6 năm 1986, là cầu thủ bóng đá người Nhật Bản đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Melbourne Victory ở giải vô địch bóng đá Úc và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Anh cũng đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Campuchia<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Trong sự nghiệp của mình, Honda đã từng thi đấu tại Hà Lan cho VVV-Venlo, Nga cho CSKA Moskva, Ý cho A.C. Milan và Mexico cho C.F. Pachuca. Ở đội tuyển quốc gia, anh từng ghi bàn tại ba kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018 và là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên làm được điều này. Ngoài ra anh đã cùng Nhật Bản vô địch Asian Cup 2011 và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
 +</​p><​p>​Anh được biết đến với những cú sút phạt hiểm hóc, có khả năng dứt điểm rất tốt và cả khả năng chuyền bóng chính xác. Lối chơi đa năng này giúp anh đảm nhiệm được nhiều vị trí, từ trung tâm cho đến hai cánh. Anh đã từng đến thăm Việt Nam năm 2015.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Tu.E1.BB.95i_th.C6.A1"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tuổi_thơ">​Tuổi thơ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Honda sinh tại Settsu, tỉnh Osaka. Anh bắt đầu thi đấu bóng đá cho 1 câu lạc bộ địa phương tên là Settsu khi anh còn đang học trung học cơ sở. Honda từng gia nhập hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Gamba Osaka nhưng sau đó đã không được đưa vào đội hình trẻ chính thức.
 +</​p><​p>​Vào trung học phổ thông, anh chuyển đến tỉnh Ishikawa, học tại trường trung học Seiryō (ja:​星稜高等学校) và có tên trong đội tuyển trường. Honda là một trong những cầu thủ quan trọng nhất góp phần vào việc đưa Seiryō vào đến bán kết giải bóng đá trung học toàn quốc lần đầu tiên khi họ đại diện thi đấu cho tỉnh Ishikawa. Năm 2004, anh được J. League và Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chọn vào danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Nagoya_Grampus_Eight">​Nagoya Grampus Eight</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhờ tài năng của mình, Honda đã trở thành cầu thủ của câu lạc bộ Nagoya Grampus Eight trong lúc anh vẫn còn đang thi đấu cho đội bóng của trường. Anh thi đấu một trận tại Cúp J. League cho Nagoya khi vẫn đang còn là học sinh. Tại đây, khả năng chơi bóng thông minh, tư chất thủ lĩnh nơi tuyến giữa của Honda - với khả năng sáng tạo và làm chủ khu trung tuyến - được phát hiện.
 +</​p><​p>​Sau khi tốt nghiệp trung học, Honda chính thức gia nhập Nagoya vào năm 2005. Năm 2006, anh bắt đầu được ra sân thường xuyên trong đội hình chính thức. Honda có 3 mùa bóng ở Nagoya, ra sân 90 lần và ghi được 11 bàn.<​sup id="​cite_ref-imscouting_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​VVV-Venlo">​VVV-Venlo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​HondaVVV.JPG/​150px-HondaVVV.JPG"​ width="​150"​ height="​238"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​HondaVVV.JPG/​225px-HondaVVV.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​HondaVVV.JPG/​300px-HondaVVV.JPG 2x" data-file-width="​477"​ data-file-height="​756"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Honda trong một buổi tập ở sân De Koel</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg/​250px-Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg/​375px-Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg/​500px-Keisuke_Honda_Eredivisie_3.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Honda ăn mừng bàn thắng khi thi đấu cho VVV-Venlo</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Ngày 16 tháng 1 năm 2008, Honda ký hợp đồng thi đấu có thời hạn 2 năm rưỡi với câu lạc bộ Hà Lan đang thi đấu tại Eredivisie là VVV-Venlo. Bất chấp việc Venlo rớt hạng vào cuối mùa giải đó, mùa giải 2008–2009,​ tại giải hạng nhì Hà Lan, Honda đã ghi 21 bàn sau 52 trận góp phần đưa Venlo trở lại hạng đấu cao nhất và cá nhân Honda cũng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng hai Hà Lan.<sup id="​cite_ref-sbnation_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Đầu mùa bóng 2009–10, Honda đã ghi một bàn thắng rất đẹp từ khoảng cách hơn 25m vào lưới FC Utrecht.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Phong độ thi đấu xuất sắc của Honda tại VVV-Venlo gây ấn tượng mạnh với hiệu suất 3 trận/bàn ở giải vô địch quốc gia Hà Lan – con số cực cao với một tiền vệ và những pha sút phạt trực tiếp mang thương hiệu "​Honda"​ đã trở thành nỗi kinh hoàng cho các thủ môn ở Hà Lan. Các cổ động viên VVV-Venlo đã gọi anh bằng biệt danh "​Keizer Keisuke",​ hay Hoàng đế Keisuke.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​Ngày 10 tháng 8 năm 2009, kênh thể thao Anh Sky Sports News đã cho biết câu lạc bộ Liverpool tỏ dấu hiệu quan tâm đến việc chuyển nhượng Honda.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Một câu lạc bộ khác của nước Anh là Everton cũng có ý bỏ ra 3 triệu £ để có được sự phục vụ của Honda. Ngoài Liverpool và Everton, ba câu lạc bộ Hà Lan PSV Eindhoven, AFC Ajax và Feyenoord cùng câu lạc bộ Đức Vfl Wolfsburg cũng có những động thái muốn có Honda.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Tuy nhiên, do tình trạng tài chính không tốt của các câu lạc bộ này cộng với việc VVV muốn phí chuyển nhượng 10 triệu € nên những lời đề nghị này đều không thành công.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​CSKA_Moskva">​CSKA Moskva</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Keisuke_Honda_CSKA.jpg/​220px-Keisuke_Honda_CSKA.jpg"​ width="​220"​ height="​270"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Keisuke_Honda_CSKA.jpg/​330px-Keisuke_Honda_CSKA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​Keisuke_Honda_CSKA.jpg/​440px-Keisuke_Honda_CSKA.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​735"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Honda trong màu áo CSKA Moskva năm 2013</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Tháng 12 năm 2009, câu lạc bộ Nga CSKA Moskva bắt đầu hỏi mua Honda.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Ngày 29 tháng 12 năm 2009, hai câu lạc bộ đã tìm được thỏa thuận chung.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Cuối tháng 12, Honda đã chính thức chuyển đến thi đấu cho CSKA Moskva với bản hợp đồng trị giá 9 triệu € trong 4 năm.<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​Honda có trận đấu đầu tiên cho CSKA tại UEFA Champions League trong trận đấu với Sevilla tại lượt đi vòng 1/16 UEFA Champions League 2009-10.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Trong trận lượt về, anh đã ghi bàn với một cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m và trước đó có pha kiến thiết thành bàn cho tiền đạo Tomáš Necid.<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Honda đã lập nên một cột mốc mới cho bóng đá Nhật Bản khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Nhật giành quyền vào chơi một trận tứ kết Champions League.<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Ngoài ra, anh còn được Goal.com chọn vào đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League ở vị trí tiền vệ.
 +</​p><​p>​Honda có bàn thắng đầu tiên tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga vào ngày 12 tháng 3 năm 2010, trong trận đấu với Amkar Perm từ đường chuyền của Necid. Với bàn thắng này, anh đã đem về 3 điểm cho CSKA Moskva.<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Ngày 4 tháng 11, anh ghi bàn trong chiến thắng 3–1 trước Palermo tại UEFA Europa League 2010–11, bàn thắng đầu tiên của anh tại Europa League.<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup>​ Ngày 20 tháng 11, anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Spartak Moskva qua đó giúp CSKA Moskva giành vị trí thứ nhì tại giải Ngoại hạng Nga 2010 và có được suất vào thẳng vòng bảng UEFA Champions League 2011-12.<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p><​p>​Honda có danh hiệu đầu tiên cùng CSKA là chức vô địch Cúp quốc gia Nga ngày 22 tháng 5 năm 2011 với chiến thắng 2–1 ở trận chung kết với Alania Vladikavkaz.<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Ba ngày sau đó, anh lập cú đúp ngay trong hiệp một trận đấu thắng 3–0 trước Krylia Sovetov.<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p><​p>​Ngày 16 tháng 9 năm 2012, Honda ghi bàn thắng duy nhất của mình trong mùa giải 2012-13 vào lưới Alania, đem về chiến thắng 2–0 cho CSKA.<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ Mùa giải này CSKA đã giành chức vô địch Giải bóng đá ngoại hạng Nga với hai điểm nhiều hơn đội về nhì Zenit. Ngày 13 tháng 7 năm 2013, Honda ghi bàn thắng mở tỉ số đồng thời cũng ấn định chiến thắng 3–0 của CSKA trước Zenit tại trận tranh Siêu cúp bóng đá Nga 2013.<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p><​p>​Ngày 11 tháng 12 năm 2013, câu lạc bộ CSKA thông báo Honda đã chính thức rời khỏi đội bóng sau khi hết hạn hợp đồng.<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​AC_Milan">​AC Milan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg/​200px-HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg"​ width="​200"​ height="​264"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg/​300px-HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg/​400px-HondaMilan_%28cropped%29_-_2.jpeg 2x" data-file-width="​1082"​ data-file-height="​1430"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2013, giám đốc Milan là Massimiliano Allegri thông báo Honda sẽ đến Milan vào tháng 1 năm 2014 ngay sau khi anh hết hạn hợp đồng với CSKA.<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ Honda chính thức trở thành cầu thủ của Milan từ ngày 3 tháng 1]] và sẽ khoác áo số 10.<sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ Ngày 12 tháng 1, Honda có trận đấu đầu tiên cho Milan và tại Serie A khi vào sân thay cho Robinho ở hiệp 2 nhưng Milan đã để thua Sassuolo 4–3.<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ 3 ngày sau đó, anh có trận đấu đầy đủ 90 phút đầu tiên cho Milan<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ và cũng có luôn bàn thắng đầu tiên để đem về chiến thắng 3–1 trước Spezia tại tứ kết Coppa Italia.<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Bàn thắng đầu tiên của anh tại Serie A đến trong chiến thắng 2–1 trước Genoa.<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ Honda tự đánh giá là mình có phong độ nửa cuối mùa giải 2013–14 thất vọng với chỉ 1 bàn thắng đóng góp cho Milan.<​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​2014-15">​2014-15</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Ngày 31 tháng 8 năm 2014, Honda ghi bàn thắng đầu tiên của AC Milan trong mùa giải mới 2014-15 trong chiến thắng 3–1 trước Lazio.<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ Trong chiến thắng với tỷ số nghẹt thở 5–4 trước Parma vào ngày 14 tháng 9, Honda là người ghi bàn thắng thứ hai và kiến tạo cho Giacomo Bonaventura mở tỉ số.<​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ Đến trận đấu ở vòng đấu tiếp theo với Empoli, Honda là người ghi bàn san bằng tỉ số 2–2 cho Milan.<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup>​ Anh có bàn thắng thứ tư trong sáu trận đấu với pha đá phạt thành bàn trong chiến thắng 2–0 trước Chievo vào ngày 4 tháng 10.<sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup>​ Honda có cú đúp đầu tiên trong màu áo đội bóng Ý vào ngày 19 tháng 10 để đem về chiến thắng 3–1 trước Verona.<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup>​ Ngày 9 tháng 5 năm 2015, Honda có hai đường chuyền thành bàn đem về chiến thắng 2-1 của Milan trước A.S. Roma.<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup>​ Sau khởi đầu ấn tượng đầu mùa giải 2014-15 với 6 bàn/7 trận, Honda đã không thể ghi thêm bàn nào và chỉ có thêm 3 pha kiến tạo trong phần còn lại của mùa giải.<​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​2015-17">​2015-17</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Ngày 17 tháng 8 năm 2015, trong trận mở màn mùa giải mới gặp Perugia tại vòng 3 Coppa Italia, Honda là người mở tỉ số và có đường chuyền thành bàn cho Luiz Adriano ấn định chiến thắng 2-0.<sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup>​ Ngày 14 tháng 2 năm 2016, anh có bàn thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Serie A 2015-16 bằng cú sút xa nâng tỉ số lên 2-0 trong trận thắng 2-1 trước Genoa.<​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​p><​p>​Ngày 21 tháng 5 năm 2017, Honda ghi bàn từ một pha đá phạt trực tiếp, giúp Milan thắng Bologna 3-0 để giành quyền tham dự UEFA Europa League mùa giải sau.<sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​[43]</​sup>​ Anh có trận đấu cuối cùng trong màu áo Milan một tuần sau đó, và được vinh dự mang băng đội trưởng nhưng Milan đã để thua Cagliari 2-1.<sup id="​cite_ref-pachuca_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup>​ Trong hơn 3 năm khoác áo AC Milan, Honda đã ra sân 78 trận, có được 9 bàn thắng và 17 kiến tạo.<​sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Pachuca">​Pachuca</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 14 tháng 7 năm 2017, câu lạc bộ Mexico Pachuca thông báo đã chính thức chiêu mộ Honda.<​sup id="​cite_ref-pachuca_44-1"​ class="​reference">​[44]</​sup>​ Ngày 23 tháng 8 năm 2017, anh ghi bàn ngay trong trong trận ra mắt Pachuca thắng Veracruz 4-1.<sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup>​ Anh có bàn thắng thứ ba cho Pachuca với một quả đá phạt trực tiếp từ gần 30 mét trong trận thua 2-3 trước Monarcas Morelia.<​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup></​p><​p>​Ngày 15 tháng 4 năm 2018, anh ghi một bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-1 trước Santos Laguna.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup>​ Ở mùa giải 2017-18, anh là chân sút chủ lực của Pachuca với 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Nhờ phong độ tốt ở mùa giải này, Honda được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup tại Nga.<sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Melbourne_Victory">​Melbourne Victory</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, anh ký hợp đồng với câu lạc bộ Melbourne Victory của Úc theo dạng chuyển nhượng tự do.
 +</p>
 +
 +<​p>​Honda là thành viên của đội tuyển Olympic Nhật Bản tham dự Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U-20 thế giới và vòng loại Thế vận hội Mùa hè 2008 (tại vòng loại này, anh đã từng ghi bàn vào lưới Đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam).
 +</​p><​p>​Anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Nhật Bản vào ngày 22 tháng 6 năm 2008 trong trận đấu vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 với Bahrain.<​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup>​ Ngày 14 tháng 7 năm 2008, anh có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển Nhật Bản tham dự Thế vận hội tại Bắc Kinh 2008.<​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup>​ Honda có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Nhật Bản vào ngày 27 tháng 5 năm 2009 trong trận đấu giao hữu với Chile tại Cúp Kirin ở Sân vận động Nagai, Ōsaka.<​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup></​p><​p>​Ngày 4 tháng 3 năm 2010, Honda ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2–0 trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2011 với Bahrain. Ngày 10 tháng 5, anh có tên trong danh sách 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới 2010 tại Nam Phi do huấn luyện viên Okada Takeshi công bố.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​World_Cup_2010">​World Cup 2010</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 14 tháng 6 năm 2010, Honda đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Cameroon giúp Nhật Bản giành được 3 điểm đầu tiên tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2010<sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup>​ và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản tại một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài.<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup>​ Sau trận đấu, anh đã được FIFA chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận.<​sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</​sup>​ Ngày 24 tháng 6, trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Đan Mạch, Honda đã tiếp tục toả sáng giúp đội tuyển Nhật Bản giành quyền vào vòng 1/16. Anh mở tỉ số trận đấu ở phút 17 với cú sút phạt từ khoảng cách 32m vào góc xa làm sững sờ thủ môn Thomas Sorensen. Đến phút 89, anh có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Đan Mạch, rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Okazaki Shinji đệm bóng vào khung thành bỏ trống ấn định tỉ số 3–1.<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup><​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup>​ Do đó, Honda đã được FIFA chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và đây là lần thứ hai tại Giải bóng đá vô địch thế giới 2010, anh nhận được danh hiệu này.<​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup>​ Huấn luyện viên đội tuyển Đan Mạch Morten Olsen cũng khen ngợi Honda "Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng giữ bóng rất tốt.<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup>"​
 +</​p><​p>​Ngày 29 tháng 6, đội tuyển Nhật Bản đã bị loại tại vòng 1/16 sau khi để thua đội tuyển Paraguay 5–3 ở loạt sút luân lưu sau 120 phút hai đội hoà nhau 0–0. Mặc dù vậy, Honda vẫn tiếp tục giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của FIFA.<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup>​ Sau khi kết thúc giải đấu, theo thống kê của FIFA, Honda là cầu thủ có số lần phạm lỗi nhiều nhất giải với 19 lần.<​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Asian_Cup_2011">​Asian Cup 2011</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Honda tiếp tục có tên trong đội hình đội tuyển Nhật Bản tham dự Cúp bóng đá châu Á 2011 tại Qatar.<​sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ Anh ghi bàn ấn định tỉ số trong chiến thắng 2–1 trước Syria từ chấm phạt đền ở lượt trận thứ hai vòng bảng ngày 13 tháng 1.<sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup>​ Trong trận bán kết với Hàn Quốc, quả phạt đền của anh ở phút 97 bị thủ môn Jung Sung-Ryong đẩy ra nhưng đồng đội của anh là Hosogai Hajime đã ập vào đá bồi kịp thời nâng tỉ số lên 2–1. Tuy nhiên sau đó trong loạt sút luân lưu, Honda đã thực hiện thành công quả phạt đền của mình.<​sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup>​ Nhật Bản giành thắng lợi 3–0 sau loạt sút luân lưu để vào chung kết gặp Úc. Trong trận chung kết, Nhật Bản tiếp tục đánh bại Úc 1–0 để chính thức giành ngôi vô địch.
 +</​p><​p>​Honda sau đó đã được AFC chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp bóng đá châu Á 2011 sau khi vượt qua các ứng viên khác như Park Ji Sung, Mark Schwarzer và Server Djeparov.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup><​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Confederation_Cup_2013">​Confederation Cup 2013</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 9 tháng 6 năm 2012, Honda lập hat-trick đầu tiên cho đội tuyển trong thắng lợi 6-0 trước Jordan tại vòng loại World Cup 2014.<​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg/​200px-Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg"​ width="​200"​ height="​421"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg/​300px-Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg/​400px-Keisuke-Honda-Japan-2010.jpg 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​947"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Honda trong màu áo ĐTQG Nhật Bản</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Với chức vô địch châu Á, Honda đã cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục 2013 tại Brasil.<​sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup>​ Sau trận ra quân thua chủ nhà Brasil 0–3<​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup>,​ Nhật Bản bước vào trận quyết định với Ý. Honda ghi bàn thắng mở tỉ số nhưng chung cuộc Nhật Bản để thua 4–3 và chính thức bị loại.<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​World_Cup_2014">​World Cup 2014</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Honda có tên trong danh sách 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới 2014 tại Brasil.<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup>​ Chỉ sau 16 phút trận mở màn của đội tuyển Nhật Bản tại bảng C với Bờ Biển Ngà, Honda đã mở tỉ số cho Nhật Bản với cú sút căng bằng chân trái trong vòng cấm.<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup>​ Tuy nhiên sau đó Bờ Biển Ngà đã lội ngược dòng thành công thắng lại 2–1. Ở trận đấu tiếp theo với Hy Lạp ngày 19 tháng 6 với kết quả hòa 0–0 chung cuộc, anh được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.<​sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup>​ Tuy nhiên, trận thua 1–4 sau đó trước Colombia đã khiến đội tuyển Nhật Bản bị loại ngay sau vòng bảng. Đích thâm Honda phải lên tiếng xin lỗi các CĐV nhà sau thất bại này.<​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Asian_Cup_2015">​Asian Cup 2015</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tháng 12 năm 2014, Honda được tân huấn luyện viên Javier Aguirre điền tên vào đội hình đội tuyển tham dự Cúp bóng đá châu Á 2015 tại Úc.<sup id="​cite_ref-76"​ class="​reference">​[76]</​sup>​ Anh đã ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng với Palestine, Iraq và Jordan trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền để giúp Nhật Bản giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.<​sup id="​cite_ref-77"​ class="​reference">​[77]</​sup><​sup id="​cite_ref-78"​ class="​reference">​[78]</​sup><​sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup></​p><​p>​Nhật Bản sau đó đã bất ngờ chính thức trở thành "cựu vương"​ của Cúp bóng đá châu Á sau thất bại 4–5 trên chấm luân lưu trước UAE tại tứ kết, trong đó Honda và Kagawa là những cầu thủ Nhật Bản đã đá hỏng phạt đền.<​sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​World_Cup_2018">​World Cup 2018</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Honda được chọn tham dự giải đấu World Cup lần thứ ba trong sự nghiệp tại Nga sau khi huấn luyện viên Nishino Akira chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức.<​sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​[81]</​sup>​. ​ Trong trận đấu đầu tiên gặp Colombia, anh ra sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn với pha đá phạt góc cho Osako Yuya đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Trong trận đấu tiếp theo trước Sénégal, anh lại ra sân từ ghế dự bị và trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn ở cả ba kỳ World Cup liên tiếp với bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ một pha dứt điểm cận thành. Đội tuyển Nhật Bản sau đó vượt qua vòng bảng xếp trên Senegal do hơn về chỉ số fair-play nhưng thua chung cuộc 2-3 trước Bỉ ở vòng 16 đội dù Nhật Bản đã có 2 bàn thắng dẫn trước. Sau giải đấu đó, Honda ban đầu tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau 10 năm gắn bó nhưng sau khi gia nhập CLB mới Melbourne Victory, anh tiết lộ mong muốn được chơi một giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế bằng cách tham dự Thế vận hội Mùa hè 2020 diễn ra tại Tokyo.<​sup id="​cite_ref-82"​ class="​reference">​[82]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​C.E1.BA.A5p_c.C3.A2u_l.E1.BA.A1c_b.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cấp_câu_lạc_bộ">​Cấp câu lạc bộ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd><​i>​Số liệu thống kê chính xác tới 29 tháng 4 năm 2018</​i>​.</​dd></​dl><​table class="​wikitable"​ style="​text-align:​center;"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Câu lạc bộ
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Mùa bóng
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Giải đấu
 +</th>
 +<th colspan="​3">​League
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Cup<​sup>​1</​sup></​th>​
 +<th colspan="​3">​Châu lục<​sup>​3</​sup></​th>​
 +<th colspan="​3">​Khác<​sup>​2</​sup></​th>​
 +<th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Số lần ra sân
 +</th>
 +<​th>​Số bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Đường kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Số lần ra sân
 +</th>
 +<​th>​Số bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Đường kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Số lần ra sân
 +</th>
 +<​th>​Số bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Đường kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Số lần ra sân
 +</th>
 +<​th>​Số bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Đường kiến tạo
 +</th>
 +<​th>​Số lần ra sân
 +</th>
 +<​th>​Số bàn thắng
 +</th>
 +<​th>​Đường kiến tạo
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​4">​Nagoya Grampus
 +</td>
 +<​td>​2004
 +</td>
 +<td rowspan="​4">​J1 League
 +</td>
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2005
 +</td>
 +<​td>​31</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2006
 +</td>
 +<​td>​29</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​34</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2007
 +</td>
 +<​td>​30</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​35</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​90</​th>​
 +<​th>​11</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<th colspan="​3">​—</​th>​
 +<​th>​10</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​105</​th>​
 +<​th>​13</​th>​
 +<th>4
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​3">​VVV-Venlo
 +</td>
 +<​td>​2007–08
 +</td>
 +<td rowspan="​1">​Eredivisie
 +</td>
 +<​td>​14</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​17</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2008–09
 +</td>
 +<td rowspan="​1">​Eerste Divisie
 +</td>
 +<​td>​36</​td>​
 +<​td>​16</​td>​
 +<​td>​14</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​37</​td>​
 +<​td>​16</​td>​
 +<​td>​14
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2009–10
 +</td>
 +<td rowspan="​1">​Eredivisie
 +</td>
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​20</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<td>8
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​68</​th>​
 +<​th>​24</​th>​
 +<​th>​21</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<th colspan="​3">​—</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​74</​th>​
 +<​th>​26</​th>​
 +<​th>​22
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​4">​CSKA Moskva
 +</td>
 +<​td>​2010
 +</td>
 +<td rowspan="​4">​Giải bóng đá ngoại hạng Nga
 +</td>
 +<​td>​28</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​12</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​46</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​11
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2011–12
 +</td>
 +<​td>​25</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​28</​td>​
 +<​td>​8</​td>​
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012–13
 +</td>
 +<​td>​23</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​28</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<td>8
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013–14
 +</td>
 +<​td>​18</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​25</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​94</​th>​
 +<​th>​20</​th>​
 +<​th>​19</​th>​
 +<​th>​9</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<​th>​21</​th>​
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​7</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​127</​th>​
 +<​th>​28</​th>​
 +<​th>​30
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​4">​Milan
 +</td>
 +<​td>​2013–14
 +</td>
 +<td rowspan="​4">​Serie A
 +</td>
 +<​td>​14</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​16</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2014–15
 +</td>
 +<​td>​29</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​30</​td>​
 +<​td>​6</​td>​
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2015–16
 +</td>
 +<​td>​30</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​37</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2016–17
 +</td>
 +<​td>​8</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<td colspan="​3">​—</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​81</​th>​
 +<​th>​9</​th>​
 +<​th>​10</​th>​
 +<​th>​11</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<th colspan="​3">​—</​th>​
 +<th colspan="​3">​—</​th>​
 +<​th>​92</​th>​
 +<​th>​11</​th>​
 +<​th>​14
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​2">​Pachuca
 +</td>
 +<​td>​2017-18
 +</td>
 +<td rowspan="​1">​Liga MX
 +</td>
 +<​td>​23</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​4</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​28</​td>​
 +<​td>​12</​td>​
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​23</​th>​
 +<​th>​10</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​29</​th>​
 +<​th>​13</​th>​
 +<th>5
 +</​th></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng sự nghiệp
 +</th>
 +<​th>​354</​th>​
 +<​th>​71</​th>​
 +<​th>​58</​th>​
 +<​th>​32</​th>​
 +<​th>​8</​th>​
 +<​th>​10</​th>​
 +<​th>​21</​th>​
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​7</​th>​
 +<​th>​18</​th>​
 +<​th>​4</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​426</​th>​
 +<​th>​90</​th>​
 +<​th>​75
 +</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​sup>​1</​sup><​small>​Bao gồm Cúp Hoàng đế Nhật Bản và Cúp quốc gia Nga.</​small>​
 +</​p><​p><​sup>​2</​sup><​small>​Bao gồm Cúp J. League.</​small>​
 +</​p><​p><​sup>​3</​sup><​small>​Bao gồm UEFA Champions League và UEFA Europa League.</​small>​
 +</​p><​p><​sup>​4</​sup><​small>​Bao gồm Eredivisie/​Eerste Divisie Relegation và Siêu cúp Nga.</​small>​
 +</​p><​h3><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_tuy.E1.BB.83n_qu.E1.BB.91c_gia"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_tuyển_quốc_gia">​Đội tuyển quốc gia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​B.C3.A0n_th.E1.BA.AFng_qu.E1.BB.91c_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bàn_thắng_quốc_tế">​Bàn thắng quốc tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_tuy.E1.BB.83n_U-23_Nh.E1.BA.ADt_B.E1.BA.A3n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_tuyển_U-23_Nhật_Bản">​Đội tuyển U-23 Nhật Bản</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_tuy.E1.BB.83n_Nh.E1.BA.ADt_B.E1.BA.A3n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_tuyển_Nhật_Bản">​Đội tuyển Nhật Bản</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​left;"><​tbody><​tr><​th>#</​th>​
 +<​th>​Ngày</​th>​
 +<​th>​Địa điểm</​th>​
 +<​th>​Đối thủ</​th>​
 +<​th>​Ghi bàn</​th>​
 +<​th>​Tỉ số chung cuộc</​th>​
 +<​th>​Giải đấu
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1.</​td>​
 +<​td><​center>​27 tháng 5 năm 2009</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nagai, Osaka, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​23px-Flag_of_Chile.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Chile</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​4</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​4–0</​center></​td>​
 +<​td>​Kirin Cup 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2.</​td>​
 +<​td><​center>​10 tháng 10 năm 2009</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nissan, Yokohama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​23px-Flag_of_Scotland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​35px-Flag_of_Scotland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​46px-Flag_of_Scotland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Scotland</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​2–0</​center></​td>​
 +<​td>​Kirin Cup 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3.</​td>​
 +<​td><​center>​14 tháng 10 năm 2009</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Miyagi, Rifu, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​23px-Flag_of_Togo.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​35px-Flag_of_Togo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​46px-Flag_of_Togo.svg.png 2x" data-file-width="​809"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Togo</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​5</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​5–0</​center></​td>​
 +<​td>​Kirin Cup 2009
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4.</​td>​
 +<​td><​center>​3 tháng 3 năm 2010</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​23px-Flag_of_Bahrain.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​35px-Flag_of_Bahrain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​46px-Flag_of_Bahrain.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Bahrain</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​2–0</​center></​td>​
 +<​td>​Vòng loại Asian Cup 2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5.</​td>​
 +<​td><​center>​14 tháng 6 năm 2010</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Free State, Bloemfontein,​ Nam Phi</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​23px-Flag_of_Cameroon.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​35px-Flag_of_Cameroon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​45px-Flag_of_Cameroon.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cameroon</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​1–0</​center></​td>​
 +<​td>​World Cup 2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6.</​td>​
 +<​td><​center>​24 tháng 6 năm 2010</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Royal Bafokeng, Rustenburg, Nam Phi</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​20px-Flag_of_Denmark.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x" data-file-width="​740"​ data-file-height="​560"/>​ </​span>​Đan Mạch</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–1</​center></​td>​
 +<​td>​World Cup 2010
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7.</​td>​
 +<​td><​center>​13 tháng 1 năm 2011</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Qatar SC, Doha, Qatar</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​23px-Flag_of_Syria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​35px-Flag_of_Syria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​45px-Flag_of_Syria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Syria</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–1</​center></​td>​
 +<​td><​center>​2–1</​center></​td>​
 +<​td>​Asian Cup 2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8.</​td>​
 +<​td><​center>​10 tháng 8 năm 2011</​center></​td>​
 +<​td>​Sapporo Dome, Sapporo</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​23px-Flag_of_South_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​35px-Flag_of_South_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​45px-Flag_of_South_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hàn Quốc</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–0</​center></​td>​
 +<​td>​Kirin Cup 2011
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9.</​td>​
 +<​td><​center>​3 tháng 6 năm 2012</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​23px-Flag_of_Oman.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​35px-Flag_of_Oman.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​46px-Flag_of_Oman.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Oman</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–0</​center></​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10.</​td>​
 +<td rowspan="​3"><​center>​8 tháng 6 năm 2012</​center></​td>​
 +<td rowspan="​3">​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<td rowspan="​3"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​23px-Flag_of_Jordan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​35px-Flag_of_Jordan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​46px-Flag_of_Jordan.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​420"/>​ </​span>​Jordan</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–0</​center></​td>​
 +<td rowspan="​3"><​center>​6–0</​center></​td>​
 +<td rowspan="​3">​Vòng loại World Cup 2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11.</​td>​
 +<​td><​center><​b>​3</​b>​–0</​center>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​12.</​td>​
 +<​td><​center><​b>​5</​b>​–0</​center>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​13.</​td>​
 +<​td><​center>​6 tháng 2 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Kobe, Kobe, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​23px-Flag_of_Latvia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​35px-Flag_of_Latvia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​46px-Flag_of_Latvia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Latvia</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–0</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​14.</​td>​
 +<​td><​center>​4 tháng 6 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​Úc</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–1</​center></​td>​
 +<​td><​center>​1–1</​center></​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​15.</​td>​
 +<​td><​center>​19 tháng 6 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Arena Pernambuco, Recife, Brasil</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–4</​center></​td>​
 +<​td>​Confed Cup 2013
 +</​td></​tr><​tr><​td>​16.</​td>​
 +<​td><​center>​14 tháng 8 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Miyagi, Rifu, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​23px-Flag_of_Uruguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​35px-Flag_of_Uruguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​45px-Flag_of_Uruguay.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Uruguay</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–4</​center></​td>​
 +<​td><​center>​2–4</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17.</​td>​
 +<​td><​center>​6 tháng 9 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nagai, Osaka, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​23px-Flag_of_Guatemala.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​35px-Flag_of_Guatemala.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​46px-Flag_of_Guatemala.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Guatemala</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–0</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18.</​td>​
 +<​td><​center>​10 tháng 9 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nissan, Yokohama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​23px-Flag_of_Ghana.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​35px-Flag_of_Ghana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​45px-Flag_of_Ghana.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Ghana</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​3</​b>​–1</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–1</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​19.</​td>​
 +<​td><​center>​16 tháng 11 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Cristal Arena, Genk, Bỉ</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hà Lan</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–2</​center></​td>​
 +<​td><​center>​2–2</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​20.</​td>​
 +<​td><​center>​19 tháng 11 năm 2013</​center></​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nhà vua Baudouin, Brussels, Bỉ</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bỉ</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​2</​b>​–1</​center></​td>​
 +<​td><​center>​3–2</​center></​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​21.</​td>​
 +<td rowspan="​2"​ align="​center">​7 tháng 6 năm 2014</​td>​
 +<td rowspan="​2">​Sân vận động Raymond James, Tampa, Hoa Kỳ</​td>​
 +<td rowspan="​2"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​23px-Flag_of_Zambia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​35px-Flag_of_Zambia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​45px-Flag_of_Zambia.svg.png 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​1400"/>​ </​span>​Zambia</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–2</​td>​
 +<td rowspan="​2"​ align="​center">​4–3</​td>​
 +<td rowspan="​2">​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​22.</​td>​
 +<td align="​center"><​b>​3</​b>​–2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​23.</​td>​
 +<​td><​center>​15 tháng 6 năm 2014</​center></​td>​
 +<​td>​Arena Pernambuco, Recife, Brasil</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​35px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​45px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bờ Biển Ngà</​span></​td>​
 +<​td><​center><​b>​1</​b>​–0</​center></​td>​
 +<​td><​center>​1–2</​center></​td>​
 +<​td>​World Cup 2014
 +</​td></​tr><​tr><​td>​24.</​td>​
 +<td align="​center">​14 tháng 11 năm 2014</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​23px-Flag_of_Honduras.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​35px-Flag_of_Honduras.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​46px-Flag_of_Honduras.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Honduras</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​2</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​6–0</​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​25.</​td>​
 +<td align="​center">​12 tháng 1 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Newcastle, Newcastle, Úc</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​23px-Flag_of_Palestine.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​35px-Flag_of_Palestine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​46px-Flag_of_Palestine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Palestine</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​3</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​4–0</​td>​
 +<​td>​Asian Cup 2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​26.</​td>​
 +<td align="​center">​16 tháng 1 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Brisbane, Brisbane, Úc</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​23px-Flag_of_Iraq.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​35px-Flag_of_Iraq.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​45px-Flag_of_Iraq.svg.png 2x" data-file-width="​411"​ data-file-height="​274"/>​ </​span>​Iraq</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​1–0</​td>​
 +<​td>​Asian Cup 2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​27.</​td>​
 +<td align="​center">​20 tháng 1 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Melbourne Rectangular,​ Melbourne, Úc</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​23px-Flag_of_Jordan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​35px-Flag_of_Jordan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​46px-Flag_of_Jordan.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​420"/>​ </​span>​Jordan</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​2–0</​td>​
 +<​td>​Asian Cup 2015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​28.</​td>​
 +<td align="​center">​27 tháng 3 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Ōita Bank Dome, Ōita, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​23px-Flag_of_Tunisia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​35px-Flag_of_Tunisia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​45px-Flag_of_Tunisia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Tunisia</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​2</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​2–0</​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​29.</​td>​
 +<td align="​center">​11 tháng 6 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Nissan, Yokohama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​23px-Flag_of_Iraq.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​35px-Flag_of_Iraq.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​45px-Flag_of_Iraq.svg.png 2x" data-file-width="​411"​ data-file-height="​274"/>​ </​span>​Iraq</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​4–0</​td>​
 +<​td>​Giao hữu
 +</​td></​tr><​tr><​td>​30.</​td>​
 +<td align="​center">​3 tháng 9 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​23px-Flag_of_Cambodia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​35px-Flag_of_Cambodia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​46px-Flag_of_Cambodia.svg.png 2x" data-file-width="​625"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Campuchia</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​3–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​31.</​td>​
 +<td align="​center">​8 tháng 9 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Azadi, Tehran, Iran</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​23px-Flag_of_Afghanistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​35px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​45px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Afghanistan</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​6</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​6–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​32.</​td>​
 +<td align="​center">​8 tháng 10 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Al-Seeb, Seeb, Oman</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​23px-Flag_of_Syria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​35px-Flag_of_Syria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​45px-Flag_of_Syria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Syria</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​3–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​33.</​td>​
 +<td align="​center">​12 tháng 11 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động quốc gia Singapore, Kallang, Singapore</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​23px-Flag_of_Singapore.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​35px-Flag_of_Singapore.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​45px-Flag_of_Singapore.svg.png 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​2880"/>​ </​span>​Singapore</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​2</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​3–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​34.</​td>​
 +<td align="​center">​17 tháng 11 năm 2015</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Olympic, Phnôm Pênh, Campuchia</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​23px-Flag_of_Cambodia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​35px-Flag_of_Cambodia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​46px-Flag_of_Cambodia.svg.png 2x" data-file-width="​625"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Campuchia</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​2</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​2–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​35.</​td>​
 +<td align="​center">​29 tháng 3 năm 2016</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​23px-Flag_of_Syria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​35px-Flag_of_Syria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​45px-Flag_of_Syria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Syria</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​3</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​5–0</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​36.</​td>​
 +<td align="​center">​1 tháng 9 năm 2016</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​35px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​46px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​UAE</​span></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​1</​b>​–0</​td>​
 +<td align="​center">​1–2</​td>​
 +<​td>​Vòng loại World Cup 2018
 +</​td></​tr><​tr><​td>​37.</​td>​
 +<td align="​center">​24 tháng 6 năm 2018</​td>​
 +<​td>​Sân vận động Trung tâm, Yekaterinburg,​ Nga</​td>​
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​23px-Flag_of_Senegal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​35px-Flag_of_Senegal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​45px-Flag_of_Senegal.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Sénégal</​span></​td>​
 +<td align="​center">​2–2</​td>​
 +<td align="​center">​2–2</​td>​
 +<​td>​World Cup 2018
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A2u_l.E1.BA.A1c_b.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Câu_lạc_bộ">​Câu lạc bộ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​VVV-Venlo</​dt></​dl><​dl><​dt>​CSKA Moskva</​dt></​dl><​h3><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_tuy.E1.BB.83n_qu.E1.BB.91c_gia_2"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_tuyển_quốc_gia_2">​Đội tuyển quốc gia</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1_nh.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cá_nhân">​Cá nhân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Bên ngoài sân cỏ, Honda tham gia nhiều hoạt động xã hội. Anh được biết đến là người đã lập ra <​i>​Quỹ Yume</​i>​ - một sáng kiến ​​toàn cầu để dạy về tầm quan trọng của việc có một giấc mơ, cung cấp học bổng cho sinh viên – vận động viên có điều kiện kinh tế khó khăn. Đến nay, tổ chức này đã lập ra 18 trại bóng đá ở các quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Uganda, Campuchia và Hoa Kỳ. Quỹ Yume sau đó đã phát triển thành Soltilo &amp; Surf Cup Sports. Quỹ có hơn 70 chương trình và 15.000 trẻ em trên toàn thế giới, từ thanh thiếu niên đến các cầu thủ trẻ chuyên nghiệp. Những triết lý mà Honda đã đúc kết được qua nhiều năm chơi bóng là những gì mà chương trình này giảng dạy.
 +</​p><​p>​Honda từng mở học viện bóng đá ở Campuchia năm 2016. Anh cũng là chủ tịch của Soltilo Angkor - CLB thi đấu ở giải VĐQG Campuchia. Đội bóng có ba cầu thủ người Nhật Bản, gồm Kento Fujihara, Unno Tomoyuki và Yuta Kikuchi. Honda cũng vừa hùn vốn mở một quỹ đầu tư mạo hiểm với ngôi sao Hollywood - Will Smith. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, anh được Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Campuchia, cầu thủ người Nhật còn kiêm luôn vai trò quản lý mọi hoạt động của đội bóng đang đứng thứ 166 trên bảng xếp hạng FIFA. Hợp đồng làm HLV tuyển Campuchia không ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ của Honda, bởi anh sẽ chỉ đạo ban huấn luyện Campuchia thông qua những cuộc gọi video hàng tuần. FFC cũng khẳng định muốn sự trợ giúp của Honda trong việc phát triển bóng đá trẻ nước này<sup id="​cite_ref-84"​ class="​reference">​[84]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Anh trai của Honda cũng là một cầu thủ bóng đá. Chú của Honda là Honda Daizaburo là một vận động viên canoeing từng đại diện Nhật Bản tranh tài tại Thế vận hội Mùa hè 1964 tại Tokyo. Con trai của Daizaburo là Honda Tamon từng tham dự ba kỳ Thế vận hội liên tiếp ở môn vật tự do từ năm 1984 đến năm 1992 và hiện là vận động viên vật chuyên nghiệp.<​sup id="​cite_ref-85"​ class="​reference">​[85]</​sup></​p><​p>​Anh kết hôn với Misako, một giáo viên mẫu giáo, và họ đã có một đứa con trai.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.goal.com/​en-au/​news/​keisuke-honda-officially-joins-melbourne-victory-aleague/​q5zmidlevxcj12aiqc2ycsg9o</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​thethao.vnexpress.net/​tin-tuc/​cac-giai-khac/​keisuke-honda-lam-hlv-doi-tuyen-campuchia-3791165.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​thethao.vnexpress.net/​tin-tuc/​hau-truong/​tien-ve-keisuke-honda-den-viet-nam-day-bong-da-3227056.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-imscouting-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Player to Watch - Keisuke Honda</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-sbnation-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​2010 World Cup Players Profile: Keisuke Honda, Japan'​s Rising Sun</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cú '​đại bác' hoàn hảo của Dzsudzsak</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Keisuke Honda: VVV's Very Own Midfield Emperor</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.skysports.com/​story/​0,​19528,​11661_5482864,​00.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​GOAL.com (ngày 23 tháng 8 năm 2009). “Feyenoord Join Race For VVV Star Keisuke Honda – Report”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=GOAL.com&​amp;​rft.aulast=GOAL.com&​amp;​rft.btitle=Feyenoord+Join+Race+For+VVV+Star+Keisuke+Honda+%E2%80%93+Report&​amp;​rft.date=29+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2F462%2Fnetherlands%2F2009%2F08%2F23%2F1456515%2Ffeyenoord-join-race-for-vvv-star-keisuke-honda-report&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Honda zu ZSKA</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​JapanToday (ngày 29 tháng 12 năm 2009). “Honda likely to move to CSKA Moscow”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=JapanToday&​amp;​rft.aulast=JapanToday&​amp;​rft.btitle=Honda+likely+to+move+to+CSKA+Moscow&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.japantoday.com%2Fcategory%2Fsports%2Fview%2Fhonda-likely-to-move-to-cska-moscow&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​GOAL.com (ngày 29 tháng 12 năm 2009). “CSKA Moscow Keen On VVV Playmaker Keisuke Honda – Report”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=GOAL.com&​amp;​rft.aulast=GOAL.com&​amp;​rft.btitle=CSKA+Moscow+Keen+On+VVV+Playmaker+Keisuke+Honda+%E2%80%93+Report&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2F553%2Frussia%2F2009%2F12%2F15%2F1688330%2Fcska-moscow-keen-on-vvv-playmaker-keisuke-honda-report&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Fodbold.nu (ngày 29 tháng 12 năm 2009). “Japansk stjerne til CSKA” (bằng tiếng Đan Mạch)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=Fodbold.nu&​amp;​rft.aulast=Fodbold.nu&​amp;​rft.btitle=Japansk+stjerne+til+CSKA&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fodbold.nu%2Findex.php%2Fnews%2Fshow%2Fid%3D13970&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Official:​ CSKA Moscow Sign VVV Star Keisuke Honda</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Bangkok Post (ngày 25 tháng 2 năm 2010). “Gonzalez wonder goal earns CSKA draw against Sevilla”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=Bangkok+Post&​amp;​rft.aulast=Bangkok+Post&​amp;​rft.btitle=Gonzalez+wonder+goal+earns+CSKA+draw+against+Sevilla&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bangkokpost.com%2Fnews%2Fworld%2F169615%2Fgonzalez-wonder-goal-earns-cska-draw-against-sevilla&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sevilla - CSKA Moscow: 1–2 (chung cuộc 2–3): Ai là tội đồ? </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sevilla lại bị loại ở vòng 1/8 Champions League: Còn học việc đến bao giờ?</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​ZSKA Moskau 1:0 (0:0) Amkar Perm</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Necid brace inspires CSKA fightback”. <​i>​ESPN Soccernet</​i>​. Ngày 4 tháng 11 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Necid+brace+inspires+CSKA+fightback&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ESPN+Soccernet&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsoccernet.espn.go.com%2Freport%3Fid%3D307701%26cc%3D4716&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Champions draw, CSKA seal second”. <​i>​FIFA</​i>​. Ngày 20 tháng 11 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Champions+draw%2C+CSKA+seal+second&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=FIFA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fworldfootball%2Fclubfootball%2Fnews%2Fnewsid%3D1337789.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CSKA Moskva seal Russian Cup success”. UEFA. Ngày 22 tháng 5 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=CSKA+Moskva+seal+Russian+Cup+success&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=UEFA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmemberassociations%2Fassociation%3Drus%2Fnews%2Fnewsid%3D1633353.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Krylya Sovetov 0-3 CSKA Moskva”. Soccerway. Ngày 25 tháng 5 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Krylya+Sovetov+0-3+CSKA+Moskva&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Soccerway&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fus.soccerway.com%2Fmatches%2F2011%2F05%2F25%2Frussia%2Fpremier-league%2Fpfk-kryliya-sovetov-samara%2Fcska-moskva%2F1080070%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CSKA Moskva 2–0 Alaniya”. Soccerway. Ngày 16 tháng 9 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=CSKA+Moskva+2%E2%80%930+Alaniya&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Soccerway&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fus.soccerway.com%2Fmatches%2F2012%2F09%2F16%2Frussia%2Fpremier-league%2Fcska-moskva%2Ffc-alaniya-vladikavkaz%2F1286932%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Honda Stars as CSKA Beat Zenit 3-0 for Russian Super Cup”. Ria Novosti. Ngày 13 tháng 7 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Honda+Stars+as+CSKA+Beat+Zenit+3-0+for+Russian+Super+Cup&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Ria+Novosti&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fen.ria.ru%2Fsports%2F20130714%2F182223171%2FHonda-Stars-as-CSKA-Beat-Zenit-3-0-for-Russian-Super-Cup.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Keisuke Honda left PFC CSKA”. PFC CSKA Moskva. Ngày 11 tháng 12 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Keisuke+Honda+left+PFC+CSKA&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=PFC+CSKA+Moskva&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fpfc-cska.com%2Fen%2Fnews%2F%3Fid%3D7478&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Official:​ Allegri criticises Balotelli, announces deals for Rami, Honda”. Soccerway. Ngày 27 tháng 10 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Official%3A+Allegri+criticises+Balotelli%2C+announces+deals+for+Rami%2C+Honda&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Soccerway&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fuk.soccerway.com%2Fnews%2F2013%2FOctober%2F27%2Fallegri-criticises-balotelli-announces-deals-for-rami-honda%2Fn243393%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Chính thức: AC Milan có Honda trong tháng Giêng”. Báo Thể thao Việt Nam. Ngày 24 tháng 10 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Ch%C3%ADnh+th%E1%BB%A9c%3A+AC+Milan+c%C3%B3+Honda+trong+th%C3%A1ng+Gi%C3%AAng&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%C3%A1o+Th%E1%BB%83+thao+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fthethaovietnam.vn%2Fbong-da-quoc-te%2Fbong-da-y%2Fgiai-seria-a%2F201310%2Fchinh-thuc-ac-milan-co-honda-trong-thang-gieng-406193%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Breaking News: ADRIANO GALLIANI: "Honda will be a Milan player"​ - AC Milan”. A.C. Milan. Ngày 11 tháng 12 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Breaking+News%3A+ADRIANO+GALLIANI%3A+%22Honda+will+be+a+Milan+player%22+-+AC+Milan&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=A.C.+Milan&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.acmilan.it%2Fen%2Fnews%2Fbreaking_news_show%2F50550%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Honda makes losing Serie A debut as Sassuolo stuns Milan”. The Japan Times. Ngày 13 tháng 1 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Honda+makes+losing+Serie+A+debut+as+Sassuolo+stuns+Milan&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Japan+Times&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fsports%2F2014%2F01%2F13%2Fsoccer%2Fhonda-makes-losing-serie-a-debut-as-sassuolo-stuns-milan%2F%23.UtYpkmvEPcs&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Line-ups:​ Milan-Spezia”. <​i>​Calcio Italia</​i>​. Ngày 15 tháng 1 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Line-ups%3A+Milan-Spezia&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Calcio+Italia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.football-italia.net%2F43876%2Fline-ups-milan-spezia&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“New boss Seedorf watches Honda score on his debut as Milan bounce back”. <​i>​Daily Mail</​i>​. Ngày 16 tháng 1 năm 2013.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=New+boss+Seedorf+watches+Honda+score+on+his+debut+as+Milan+bounce+back&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Daily+Mail&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-2540265%2FNew-boss-Clarence-Seedorf-watches-Keisuke-Honda-score-debut-Milan-bounce-back.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Genoa vs. AC Milan: Final score 1–2, Keisuke Honda scores his first Serie A goal”. <​i>​SBNation.com</​i>​. Ngày 7 tháng 4 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Genoa+vs.+AC+Milan%3A+Final+score+1%E2%80%932%2C+Keisuke+Honda+scores+his+first+Serie+A+goal&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=SBNation.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sbnation.com%2Fsoccer%2F2014%2F4%2F7%2F5591086%2Fmilan-genoa-2014-serie-a-final-score-result&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“KEISUKE HONDA ANGRY OVER DISMAL AC MILAN SEASON”. <​i>​Tribalfootball</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=KEISUKE+HONDA+ANGRY+OVER+DISMAL+AC+MILAN+SEASON&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Tribalfootball&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tribalfootball.com%2Farticles%2Fkeisuke-honda-angry-over-dismal-ac-milan-season-4022409%23.U5z78vmSySq&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“AC Milan 3–1 Lazio”. <​i>​ESPN</​i>​. Ngày 31 tháng 8 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=AC+Milan+3%E2%80%931+Lazio&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ESPN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.espn.co.uk%2Ffootball%2Fsport%2Fmatch%2F500901.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Jeremy Menez stars as AC Milan edge nine-goal thriller with Parma”. <​i>​ESPNFC</​i>​. Ngày 14 tháng 9 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Jeremy+Menez+stars+as+AC+Milan+edge+nine-goal+thriller+with+Parma&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ESPNFC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.espnfc.com%2Fitalian-serie-a%2Fmatch%2F403818%2Fparma-ac-milan%2Freport&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Fernando Torres scored his first Serie A goal as AC Milan fought back from two goals down to draw at Empoli.”. <​i>​BBC Sport</​i>​. Ngày 22 tháng 9 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Fernando+Torres+scored+his+first+Serie+A+goal+as+AC+Milan+fought+back+from+two+goals+down+to+draw+at+Empoli.&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=BBC+Sport&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fsport%2F0%2Ffootball%2F29311328&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Honda plays starring role as Milan beats Chievo to end skidt”. The Japan Times. 21 tháng 10 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Honda+plays+starring+role+as+Milan+beats+Chievo+to+end+skidt&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Japan+Times&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fsports%2F2014%2F10%2F05%2Fsoccer%2Fhonda-plays-starring-role-milan-beats-chievo-end-skid%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Verona 1–3 Milan”. BBC Sports. 19 tháng 10 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Verona+1%E2%80%933+Milan&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sports&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fsport%2F0%2Ffootball%2F29657879&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Milan 2-1 Roma”. BBC Sports. Ngày 9 tháng 5 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Milan+2-1+Roma&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sports&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fsport%2F0%2Ffootball%2F32589603&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Milan cần Honda ở vị trí số 10”. Bóng Đá +. Ngày 10 tháng 9 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Milan+c%E1%BA%A7n+Honda+%E1%BB%9F+v%E1%BB%8B+tr%C3%AD+s%E1%BB%91+10&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%C3%B3ng+%C4%90%C3%A1+%2B&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbongdaplus.vn%2Ftin-bai%2F22%2F131060%2Fmilan-can-honda-o-vi-tri-so-10.bdplus&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Milan-Perugia 2-0, gol di Honda e Luiz Adriano: debutto vincente di Mihajlovic” (bằng tiếng Ý). Gazzetta. 17 tháng 8 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Milan-Perugia+2-0%2C+gol+di+Honda+e+Luiz+Adriano%3A+debutto+vincente+di+Mihajlovic&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Gazzetta&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FCoppa-Italia%2F17-08-2015%2Fmilan-perugia-2-0-gol-honda-luiz-adriano-debutto-vincente-mihajlovic-120981232906.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Milan 2-1 Genoa: Impressive Honda secures win”. Goal.com. 14 tháng 2 năm 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Milan+2-1+Genoa%3A+Impressive+Honda+secures+win&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Goal.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2F723%2Fserie-a%2F2016%2F02%2F14%2F20337542%2Fmilan-2-1-genoa-impressive-honda-secures-win&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“AC Milan 3 Bologna 0: Deulofeu, Honda and late Lapadula goals clinch Europa League spot”. FourFourTwo. 21 tháng 5 năm 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=AC+Milan+3+Bologna+0%3A+Deulofeu%2C+Honda+and+late+Lapadula+goals+clinch+Europa+League+spot&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=FourFourTwo&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.fourfourtwo.com%2Fnews%2Fac-milan-3-bologna-0-deulofeu-honda-and-late-lapadula-goals-clinch-europa-league-spot&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pachuca-44">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Keisuke Honda joins Mexican club Pachuca as a free agent two months after leaving AC Milan”. Mail Online. 14 tháng 7 năm 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Keisuke+Honda+joins+Mexican+club+Pachuca+as+a+free+agent+two+months+after+leaving+AC+Milan&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Mail+Online&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-4696532%2FFormer-AC-Milan-midfielder-Keisuke-Honda-joins-Pachuca.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“CHÍNH THỨC: Honda lưu lạc sang Mexico chơi bóng”. Bongda.com.vn. 15 tháng 7 năm 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=CH%C3%8DNH+TH%E1%BB%A8C%3A+Honda+l%C6%B0u+l%E1%BA%A1c+sang+Mexico+ch%C6%A1i+b%C3%B3ng&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Bongda.com.vn&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bongda.com.vn%2Fchinh-thuc-honda-luu-lac-sang-mexico-choi-bong-d402162.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Soccer - Japan midfielder Honda scores on Pachuca debut in Mexico”. Reuters. 23 tháng 8 năm 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Soccer+-+Japan+midfielder+Honda+scores+on+Pachuca+debut+in+Mexico&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Reuters&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fuk-soccer-japan-honda%2Fsoccer-japan-midfielder-honda-scores-on-pachuca-debut-in-mexico-idUKKCN1B30GZ&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Keisuke Honda’s free kick spurs talk of national team comeback”. Football Tribe Asia. 5 tháng 2 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Keisuke+Honda%E2%80%99s+free+kick+spurs+talk+of+national+team+comeback&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Football+Tribe+Asia&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Ffootball-tribe.com%2Fasia%2F2018%2F02%2F05%2Fkeisuke-honda-free-kick-national-team-comeback%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Keisuke Honda scores one and sets up another in Pachuca victory”. The Japan Times. 15 tháng 4 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Keisuke+Honda+scores+one+and+sets+up+another+in+Pachuca+victory&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Japan+Times&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fsports%2F2018%2F04%2F15%2Fsoccer%2Fkeisuke-honda-scores-one-sets-another-pachuca-victory%2F%23.WyI3m0iFPIU&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Chán Mexico, Keisuke Honda muốn tới "​dưỡng già" ở Los Angeles”. Goal.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Ch%C3%A1n+Mexico%2C+Keisuke+Honda+mu%E1%BB%91n+t%E1%BB%9Bi+%22d%C6%B0%E1%BB%A1ng+gi%C3%A0%22+%E1%BB%9F+Los+Angeles&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Goal.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fvn%2Ftintuc%2Fchan-mexico-keisuke-honda-muon-toi-duong-gia-o-los-angeles%2Fmw8otkdxug561pnwpj2bvfa1y&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World Cup 2010: Players To Watch - Groups E-H Keisuke Honda</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Goal.com (ngày 14 tháng 7 năm 2008). “Japan Name Olympic Squad”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=Goal.com&​amp;​rft.aulast=Goal.com&​amp;​rft.btitle=Japan+Name+Olympic+Squad&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2FArticolo.aspx%3FContenutoId%3D776891&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Okazaki double helps Japan trounce Chile”. The Japan Times. 28 tháng 5 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Okazaki+double+helps+Japan+trounce+Chile&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Japan+Times&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fsports%2F2009%2F05%2F28%2Fsoccer%2Finternational-soccer%2Fokazaki-double-helps-japan-trounce-chile%2F%23.WyIlBEiFPIU&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“World Cup 2010: Japan Squad - European Stars In Final Squad For South Africa”. Goal.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=World+Cup+2010%3A+Japan+Squad+-+European+Stars+In+Final+Squad+For+South+Africa&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Goal.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2F1863%2Fworld-cup-2010%2F2010%2F05%2F10%2F1917284%2Fworld-cup-2010-japan-squad-european-stars-in-final-squad-for&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Japan 1–0 Cameroon”. BBC Sport. Ngày 14 tháng 6 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Japan+1%E2%80%930+Cameroon&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sport&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fsport2%2Fhi%2Ffootball%2Fworld_cup_2010%2Fmatches%2Fmatch_10%2Fdefault.stm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Honda creates history for Japan</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nhật Bản 1–0 Cameroon FIFA.com</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đan Mạch – Nhật Bản 1-3: Kẻ thứ hai đến từ châu Á</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Denmark 1 Japan 3: match report”. The Telegraph. Ngày 24 tháng 6 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Denmark+1+Japan+3%3A+match+report&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Telegraph&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Fcompetitions%2Fworld-cup-2010%2Fnews%2F7849325%2FDenmark-1-Japan-3-match-report.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Chi tiết trận đấu Nhật Bản-Đan Mạch World Cup 2010</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Honda - thần tượng mới của Nhật</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Chi tiết trận Paraguay–Nhật Bản trên FIFA.com</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World Cup 2010 và các con số gây ấn tượng</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Zaccheroni names Asian Cup squad”. <​i>​FIFA</​i>​. Ngày 24 tháng 12 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Zaccheroni+names+Asian+Cup+squad&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=FIFA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fworldfootball%2Fnews%2Fnewsid%3D1356110.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Dismissals for both sides”. <​i>​ESPN Soccernet</​i>​. Ngày 13 tháng 1 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Dismissals+for+both+sides&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ESPN+Soccernet&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsoccernet.espn.go.com%2Freport%3Fid%3D299448%26cc%3D4716&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Anh Tuấn (ngày 25 tháng 1 năm 2011). “Nhật Bản vào CK khi thắng Hàn Quốc ở màn "​đấu súng<​span style="​padding-right:​0.2em;">"</​span>​”. <​i>​Dân Trí</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n+v%C3%A0o+CK+khi+th%E1%BA%AFng+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c+%E1%BB%9F+m%C3%A0n+%22%C4%91%E1%BA%A5u+s%C3%BAng%22&​amp;​rft.au=Anh+Tu%E1%BA%A5n&​amp;​rft.aulast=Anh+Tu%E1%BA%A5n&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=D%C3%A2n+Tr%C3%AD&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fc26%2Fs26-453738%2Fnhat-ban-vao-ck-khi-thang-han-quoc-o-man-dau-sung.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Honda nominated for MVP award”. Ngày 29 tháng 1 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Honda+nominated+for+MVP+award&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsearch.japantimes.co.jp%2Fcgi-bin%2Fsw20110129a1.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Hero Honda named MVP”. <​i>​AFC</​i>​. Ngày 30 tháng 1 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Hero+Honda+named+MVP&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=AFC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.the-afc.com%2Fen%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F33059-mvp&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Honda scores hat trick in Japan rout over Jordan”. <​i>​The Japan Times</​i>​. 9 tháng 6 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=Honda+scores+hat+trick+in+Japan+rout+over+Jordan&​amp;​rft.date=2018-06-14&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Japan+Times&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fsports%2F2012%2F06%2F09%2Fsoccer%2Finternational-soccer%2Fhonda-scores-hat-trick-in-japan-rout-over-jordan%2F%23.WyIvNkiFPIU&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-69"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Concerns of Brazil protesters sadden Japan team”. Fox Sports. Ngày 21 tháng 6 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Concerns+of+Brazil+protesters+sadden+Japan+team&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Fox+Sports&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmsn.foxsports.com%2Ffoxsoccer%2Fsoccer%2Fstory%2FJapan-names-23man-squad-for-Confederations-Cup-16683939&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Brazil 3 Japan 0: Neymar stunner sets Samba stars on their way to opening day Confederations Cup triumph”. Daily Mail. Ngày 15 tháng 6 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Brazil+3+Japan+0%3A+Neymar+stunner+sets+Samba+stars+on+their+way+to+opening+day+Confederations+Cup+triumph&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Daily+Mail&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-2342329%2FBrazil-3-Japan-0-Neymar-scores-brilliant-goal--Confederations-Cup-match-report.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Italy 4 Japan 3: Penalty king Balotelli scores AGAIN from the spot as Azzurri hold on for crucial win”. Daily Mail. Ngày 19 tháng 6 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Italy+4+Japan+3%3A+Penalty+king+Balotelli+scores+AGAIN+from+the+spot+as+Azzurri+hold+on+for+crucial+win&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Daily+Mail&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Farticle-2344797%2FItaly-4-Japan-3--match-report-Penalty-king-Balotelli-scores-AGAIN-spot-Azzurri-hold-crucial-win.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-72"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“World Cup 2014: Kagawa and Yoshida in Japan squad”. BBC Sports. Ngày 12 tháng 5 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=World+Cup+2014%3A+Kagawa+and+Yoshida+in+Japan+squad&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sports&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fsport%2F0%2Ffootball%2F27370214&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-73"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Ivory Coast 2–1 Japan: Gervinho and Wilfried Bony strike in two second half phút to cancel out Keisuke Honda opener”. Mail Online. Ngày 15 tháng 6 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Ivory+Coast+2%E2%80%931+Japan%3A+Gervinho+and+Wilfried+Bony+strike+in+two+second+half+ph%C3%BAt+to+cancel+out+Keisuke+Honda+opener&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Mail+Online&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fworldcup2014%2Farticle-2658189%2FIvory-Coast-2-1-Japan-Gervinho-Wilfried-Bony-strike-two-second-half-minutes-cancel-Keisuke-Honda-opener.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-74"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Nhật Bản 0–0 Hy Lạp”. FIFA. Ngày 19 tháng 6 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n+0%E2%80%930+Hy+L%E1%BA%A1p&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=FIFA&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fworldcup%2Fmatches%2Fround%3D255931%2Fmatch%3D300186454%2Findex.html%23nosticky&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-75"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​thethao.vnexpress.net/​tin-tuc/​tin-tuc/​sao-nhat-ban-xin-loi-vi-bi-loai-som-3009070.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-76"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Japan selects squad for 2015 Asian Cup defence in Australia”. ABC News. Ngày 16 tháng 12 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Japan+selects+squad+for+2015+Asian+Cup+defence+in+Australia&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ABC+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2F2014-12-16%2Fjapan-selects-squad-for-2015-asian-cup-defence-in-australia%2F5969488&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-77"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Palestine lose 4–0 to Japan in first Asian Cup match”. BBC Sports. Ngày 12 tháng 1 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Palestine+lose+4%E2%80%930+to+Japan+in+first+Asian+Cup+match&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sports&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fsport%2F0%2Ffootball%2F30775510&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-78"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​16 tháng 1 năm 2015/​japan-downs-iraq-1-0-in-tight-asian-cup-encounter/​6022508 “Asian Cup: Japan defeats Iraq 1–0 in Brisbane to continue strong start”. ABC. Ngày 16 tháng 1 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Asian+Cup%3A+Japan+defeats+Iraq+1%E2%80%930+in+Brisbane+to+continue+strong+start&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ABC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2Fng%C3%A0y+16+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015%2Fjapan-downs-iraq-1-0-in-tight-asian-cup-encounter%2F6022508&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-79"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Japan defeat Jordan 2–0 to earn top spot in Group D and a place in the Asian Cup quarter-finals”. ABC. Ngày 20 tháng 1 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=Japan+defeat+Jordan+2%E2%80%930+to+earn+top+spot+in+Group+D+and+a+place+in+the+Asian+Cup+quarter-finals&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ABC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2F2015-01-20%2Fjapan-ease-past-jordan-2-0-to-secure-top-spot-in-group-d%2F6029700&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Cúp bóng đá châu Á 2015: Nhật Bản bị truất ngôi, Iraq thắng nghẹt thở Iran”. Thể thao và Văn Hóa. Ngày 24 tháng 1 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.btitle=C%C3%BAp+b%C3%B3ng+%C4%91%C3%A1+ch%C3%A2u+%C3%81+2015%3A+Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n+b%E1%BB%8B+tru%E1%BA%A5t+ng%C3%B4i%2C+Iraq+th%E1%BA%AFng+ngh%E1%BA%B9t+th%E1%BB%9F+Iran&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Th%E1%BB%83+thao+v%C3%A0+V%C4%83n+H%C3%B3a&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fthethaovanhoa.vn%2Fthe-thao%2Fasian-cup-2015-nhat-ban-bi-truat-ngoi-iraq-thang-nghet-tho-iran-n20150124005641483.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-81"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“World Cup 2018: Japan include Keisuke Honda and Shinji Kagawa in squad”. <​i>​BBC Sports</​i>​. 31 tháng 5 năm 2018<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.atitle=World+Cup+2018%3A+Japan+include+Keisuke+Honda+and+Shinji+Kagawa+in+squad&​amp;​rft.date=2018-06-13&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=BBC+Sports&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fsport%2Ffootball%2F44315134&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-82"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​www.nytimes.com/​reuters/​2018/​08/​02/​sports/​soccer/​02reuters-olympics-2020-honda.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-83"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Elsevier.nl (ngày 14 tháng 5 năm 2009). “VVV'​er Honda beste speler Eerste Divisie” (bằng tiếng Hà Lan)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHonda+Keisuke&​amp;​rft.au=Elsevier.nl&​amp;​rft.aulast=Elsevier.nl&​amp;​rft.btitle=VVV%27er+Honda+beste+speler+Eerste+Divisie&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.nl%2Fweb%2FArtikel.htm%3Fcontentid%3D233968&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-84"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​thethao.vnexpress.net/​tin-tuc/​cac-giai-khac/​keisuke-honda-lam-hlv-doi-tuyen-campuchia-3791165.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-85"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​asahi.com 一人立つ、夢への舞台 サッカー・本田圭佑さん – 家族物語 - truy cập 13 tháng 2 năm 2009</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Honda Keisuke</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181031115226
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.956 seconds
 +Real time usage: 1.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 10296/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 232158/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21353/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 72778/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.300/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.02 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 844.761 ​     1 -total
 + ​34.64% ​ 292.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.15% ​ 229.394 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Football_biography_2
 + ​23.34% ​ 197.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​20.76% ​ 175.371 ​    45 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.41% ​ 155.492 ​    39 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb
 +  6.36%   ​53.698 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  5.26%   ​44.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medal_templates
 +  4.62%   ​39.005 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  4.42%   ​37.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​498234-0!canonical and timestamp 20181031115224 and revision id 41721254
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08053-honda-keisuke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)