User Tools

Site Tools


07993-hoa-u-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07993-hoa-u-m-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Ficus_racemosa_fructescence.jpg/​220px-Ficus_racemosa_fructescence.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Ficus_racemosa_fructescence.jpg/​330px-Ficus_racemosa_fructescence.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Ficus_racemosa_fructescence.jpg/​440px-Ficus_racemosa_fructescence.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Hoa ưu đàm</​b>​ (tiếng Phạn: uḍumbara),​ theo Phật giáo đây là hoa của cây sung (Ficus racemosa).<​sup id="​cite_ref-McCullough_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Trong kinh điển Phật giáo và Vệ Đà, đây là một loài hoa hiếm hoi và mang lại điềm lành.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Có nhiều quan điểm khác nhau về sự tồn tại của Hoa Ưu Đàm, trong đó 2 quan niệm của Phật giáo và Pháp luân công được biết đến nhiều nhất.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Trong_kinh_v.C4.83n_Ph.E1.BA.ADt_gi.C3.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trong_kinh_văn_Phật_giáo">​Trong kinh văn Phật giáo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Cả cây, hoa và quả của sung đều được gọi là <​b>​udumbara</​b>​ (tiếng Phạn, tiếng Pali; tiếng Devanagari: उडुम्बर tức hoa đàm hay ưu đàm hoa) trong Phật giáo<​sup id="​cite_ref-McCullough_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Udumbara cũng có thể dùng để chỉ hoa Ni la ưu đàm bát la (Nila udumbara). Hoa ưu đàm xuất hiện trong các chương 2 và 27 của Diệu pháp liên hoa kinh, một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất. Từ trong tiếng Nhật <​i>​udonge</​i>​ (優曇華, ưu đàm hoa) được thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền (1200-1253) sử dụng để nói tới hoa của cây ưu đàm hoa trong chương 68 của <​i>​Chính pháp nhãn tạng</​i>​ (正法眼藏,​ shōbōgenzō). Đạo Nguyên đặt khung cảnh của hoa ưu đàm trong hoa thuyết pháp được Thích-ca Mâu-ni đặt trên đỉnh Linh Thứu.
 +</​p><​p>​Kinh Phật có ghi chép Thế Tôn Konagamana (Phật Câu Na Hàm Mâu Ni) bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, giác ngộ dưới gốc cây Sung (udumbara).<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Ví như cây bồ-đề, cây bàng, cây sanh (pilakka), cây sung (udumbara)...;​ những cây lớn này, này các Tỳ-kheo, sanh từ hạt giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Ví như, một người đem củi khô từ cây saka lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện. Và một người khác đem cây củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện. Rồi một người khác đem cây củi khô từ cây sung (umdumbara) lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​S.C3.A1ch_Hu.E1.BB.87_L.C3.A2m_.C3.82m_Ngh.C4.A9a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sách_Huệ_Lâm_Âm_Nghĩa">​Sách Huệ Lâm Âm Nghĩa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Theo sách Huệ Lâm Âm Nghĩa ghi, “Ưu Đàm Bà La” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa mang đến điềm lành từ Thiên đàng.” Quyển 8 Kinh “Huệ Lâm Nghĩa” của nhà Phật viết: <​i>​“Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”</​i>​
 +</​p><​p>​Các bản dịch của Kinh tập sang tiếng Anh dịch udumbara (hay udumbaresu/​udumbaro) trong tiếng Pali<sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ thành fig tree.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​Kinh_V.C3.B4_L.C6.B0.E1.BB.A3ng_Th.E1.BB.8D"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_Vô_Lượng_Thọ">​Kinh Vô Lượng Thọ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Kinh Phật "Vô Lượng Thọ",​ đã ghi chép rằng loài hoa Ưu Đàm rất hiếm khi xuất hiện. Nguyên văn:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Này A Nan! Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần manh, đem lợi ích chân thật, khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện, lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rất lớn.</​i><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​h4><​span id="​Kinh_Ph.C3.A1p_Hoa"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_Pháp_Hoa">​Kinh Pháp Hoa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Hoa Ưu Đàm cũng được nhắc đến trong kinh Pháp Hoa, còn gọi là Diệu Pháp Liên Hoa kinh (trong tiếng Phạn- Saddharma Puṇḍarīka Sūtra), là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản,Trung Quốc, Tây Tạng... Kinh Pháp Hoa được biết đến như quyển kinh sách lưu giữ những lời giảng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng vào lúc cuối đời.<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Trích đoạn trong Kinh Pháp Hoa nói về hoa Ưu Đàm:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Như hoa ưu đàm</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​ai cũng ưa thích,</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​đến như chư thiên</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​cũng thấy hiếm có,</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​vì lẽ thỉnh thoảng</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​mới trổ một lần.</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​h4><​span id="​Kinh_.C4.90.E1.BA.A1i_B.C3.A1t_Ni.E1.BA.BFt_b.C3.A0n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_Đại_Bát_Niết_bàn">​Kinh Đại Bát Niết bàn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ Kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Kinh Ðại Bát Niết bàn là những lời giảng Pháp sau cùng của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài Niết Bàn.
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>"​Nầy đại chúng ! Phật ra đời rất khó gặp khó thấy như hoa Ưu Đàm"</​i>​ <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​p>​Như vậy trong các kinh sách phật giáo ở trên (kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn) thì không có kinh nào mô tả chi tiết hoa Ưu Đàm có hình dáng, kích thước, màu sắc như thế nào. Thông tin duy nhất là một loài hoa rất ít khi nở.<​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Trong_trang_web_c.E1.BB.A7a_Ph.C3.A1p_Lu.C3.A2n_C.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trong_trang_web_của_Pháp_Luân_Công">​Trong trang web của Pháp Luân Công</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Năm 1997 người ta phát hiện loại sinh vật lạ mọc trước mặt pho tượng Phật tại Hàn Quốc, sau đó người ta cũng phát hiện loại sinh vật này tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Australia, Pháp, Mỹ...Còn tại Việt Nam sinh vật lạ được phát hiện tại các tỉnh Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quảng Nam, Phú Yên, Hải Phòng, Nha Trang, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Tiên (Kiên Giang)...Loài sinh vật này được cho là hoa Ưu Đàm.<​sup id="​cite_ref-Hoa_Ưu_Đàm_khai_nở_tại_Sài_Gòn?​_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg/​200px-Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg"​ width="​200"​ height="​129"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg/​300px-Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg/​400px-Image_Fake_of_Udumbara_Buddhism_in_website_of_Falun_Gong.jpg 2x" data-file-width="​2984"​ data-file-height="​1928"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các hình ảnh được một số trang web của Pháp Luân Công cho là Hoa Ưu Đàm sau khi phóng đại 400 lần.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một số chuyên gia nghĩ rằng người ta đã nhầm trứng của một loài côn trùng cánh gân thuộc chi <​i>​Chrysopa</​i>​ trong họ <​i>​Chrysopidae</​i>​ tên là Lacewings thành hoa Ưu Đàm. Ấu trùng của con lacewing được gọi là Aphid Lions. Khi đẻ trứng, con cái tiết ra một chất keo dính và nâng bụng của nó lên để tạo thành một cuống mỏng. Các trứng màu trắng được đẻ vào cuống mỏng này để giữ cho các ấu trùng không ăn thịt lẫn nhau sau khi nở. Loại hoa được cho là Ưu Đàm cũng có kích thước tương tự như trứng lacewing và cũng nằm trên một cuống mỏng.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Tại Việt Nam, loài sinh vật kỳ lạ này được một số nhà khoa học cho rằng thuộc loại nấm, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn vì địa điểm xuất hiện của nó khá kỳ lạ, cần nghiên cứu thêm.
 +</​p><​p>​Các trang web của Pháp Luân Công quảng bá mạnh về Hoa Ưu Đàm trên các phương tiện truyền thông của mình, do vậy đã có 2.980.000 kết quả cho từ khóa Hoa Ưu Đàm.<​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn1_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​Trong khi những bằng chứng khoa học mà tổ chức Pháp Luân Công đưa ra để khẳng định sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm chỉ là soi trên kính hiển vi, chưa có phân tích thành phần sinh học, hóa học.<​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn1_16-1"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Sinh vật nhỏ li ty được cho là Hoa Ưu Đàm mà tổ chức này đưa ra khác về lý thuyết so với kinh văn của Phật giáo là quả sung,<​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-giacngoonline_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ tuy nhiên các trang web của Pháp Luân Công đã tạo ra hàng nghìn bài viết. Căn cứ mà Pháp Luân Công đưa vào là dựa theo kinh văn Phật giáo để nói sinh vật nhỏ li ti là hoa Ưu Đàm <sup id="​cite_ref-tongiaovadantoc_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn2_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup>​. Mục đích của việc này nhằm tạo chứng cứ giả để suy tôn Lý Hồng Chí lên làm Phật <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Các hình ảnh mà các trang web của Pháp Luân Công cho là hoa Ưu Đàm ban đầu có hình chuông hoa đơn (một bông một cuống)<​sup id="​cite_ref-phatgiao.org.vn1_16-2"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-McCullough-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​McCullough,​ Helen Craig; Murasaki Shikibu (1994). <​i>​Genji and Heike: Selections from The Tale of Genji and The Tale of the Heike</​i>​. Stanford University Press. tr. 94. ISBN 0-8047-2258-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.au=McCullough%2C+Helen+Craig&​amp;​rft.au=Murasaki+Shikibu&​amp;​rft.aufirst=Helen+Craig&​amp;​rft.aulast=McCullough&​amp;​rft.btitle=Genji+and+Heike%3A+Selections+from+The+Tale+of+Genji+and+The+Tale+of+the+Heike&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-8047-2258-7&​amp;​rft.pages=94&​amp;​rft.pub=Stanford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Rhys Davids, T.W. &amp; William Stede (eds.) (1921-5), <​i>​The Pali Text Society’s Pali–English Dictionary</​i>​ (Chipstead: Pali Text Society), p. 135, entry for "​Udumbara,"​ retrieved 19 Nov 2008 from "U. Chicago"​ at http://​dsal.uchicago.edu/​cgi-bin/​philologic/​getobject.pl?​c.0:​1:​3544.pali.<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="">​liên kết hỏng</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Monier-Williams,​ Monier (1899, 1964). <i>A Sanskrit-English Dictionary</​i>​ (London: Oxford University Press), pp. 175, 186. Retrieved 19 Nov 2008 from "​Cologne University"​ at http://​www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/​scans/​MWScan/​MWScanpdf/​mw0175-ujjha.pdf and http://​www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/​scans/​MWScan/​MWScanpdf/​mw0186-udaya.pdf.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-phatgiao.org.vn-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pháp luân công xuyên tạc truyền thuyết về hoa Ưu Đàm như thế nào?​”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Ph%C3%A1p+lu%C3%A2n+c%C3%B4ng+xuy%C3%AAn+t%E1%BA%A1c+truy%E1%BB%81n+thuy%E1%BA%BFt+v%E1%BB%81+hoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m+nh%C6%B0+th%E1%BA%BF+n%C3%A0o%3F&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fphatgiao.org.vn%2Fy-kien%2F201612%2FPhap-luan-cong-xuyen-tac-truyen-thuyet-ve-hoa-uu-dam-nhu-the-nao-25242%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trường bộ kinh, kinh Đại Bổn</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kinh Tương ưng bộ V, chương 2, phẩm Triền cái, phần Cây, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2000, tr. 153).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kinh Trung bộ II, kinh Kaṇṇakatthala số 90, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1992, tr.635</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Uragavaggo - Uragasuttaü<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="">​liên kết hỏng</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Uraga Sutta: The Snake”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Uraga+Sutta%3A+The+Snake&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.accesstoinsight.org%2Ftipitaka%2Fkn%2Fsnp%2Fsnp.1.01.than.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Uraga Sutta: The Serpent”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Uraga+Sutta%3A+The+Serpent&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.accesstoinsight.org%2Ftipitaka%2Fkn%2Fsnp%2Fsnp.1.01.nypo.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kinh Vô Lượng Thọ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-bản dịch của hòa thượng Thích Trí Quang)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Kinh Dai Bat Biet Ban”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Kinh+Dai+Bat+Biet+Ban&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.niemphat.com%2Fkinhdien%2Fkinhdaibatnietban%2Fkinhdaibatnietban26.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hoa_Ưu_Đàm_khai_nở_tại_Sài_Gòn?​-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Hoa Ưu Đàm khai nở tại Sài Gòn?”. Báo Pháp luật Việt Nam<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Hoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m+khai+n%E1%BB%9F+t%E1%BA%A1i+S%C3%A0i+G%C3%B2n%3F&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+Ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbaophapluat.vn%2Fbi-an-cuoc-song%2Fhoa-uu-dam-khai-no-tai-sai-gon-186569.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Phát hiện gây sốc về loài hoa ưu đàm '3000 năm mới nở<​span style="​padding-right:​0.2em;">'</​span>​”. Báo Pháp luật Việt Nam<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Ph%C3%A1t+hi%E1%BB%87n+g%C3%A2y+s%E1%BB%91c+v%E1%BB%81+lo%C3%A0i+hoa+%C6%B0u+%C4%91%C3%A0m+%273000+n%C4%83m+m%E1%BB%9Bi+n%E1%BB%9F%27&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+Ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbaophapluat.vn%2Frubic-cuoc-song%2Fphat-hien-gay-soc-ve-loai-hoa-uu-dam-3000-nam-moi-no-284232.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-phatgiao.org.vn1-16">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Truyền thuyết Phật giáo về hoa Ưu Đàm linh thiêng, đã bị "​lái"​ theo mục đích riêng?​”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Truy%E1%BB%81n+thuy%E1%BA%BFt+Ph%E1%BA%ADt+gi%C3%A1o+v%E1%BB%81+hoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m+linh+thi%C3%AAng%2C+%C4%91%C3%A3+b%E1%BB%8B+%22l%C3%A1i%22+theo+m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+ri%C3%AAng%3F&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fphatgiao.org.vn%2Fy-kien%2F201412%2FTruyen-thuyet-Phat-giao-ve-hoa-uu-dam-linh-thieng-da-bi-lai-theo-muc-dich-rieng-16477%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-giacngoonline-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Giác Ngộ Online”. Giác Ngộ Online<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Gi%C3%A1c+Ng%E1%BB%99+Online&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=Gi%C3%A1c+Ng%E1%BB%99+Online&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fgiacngo.vn%2FPrintView.aspx%3FLanguage%3Dvi%26ID%3D17C052&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-tongiaovadantoc-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pháp Luân Công - một con ký sinh trùng của Phật giáo”. tongiaodantoc.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Ph%C3%A1p+Lu%C3%A2n+C%C3%B4ng+-+m%E1%BB%99t+con+k%C3%BD+sinh+tr%C3%B9ng+c%E1%BB%A7a+Ph%E1%BA%ADt+gi%C3%A1o&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=tongiaodantoc.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Ftongiaovadantoc.com%2Fc1040%2F20160928110412854%2Fphap-luan-cong-mot-con-ky-sinh-trung-cua-phat-giao.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-phatgiao.org.vn2-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Pháp luân công xuyên tạc Kinh Phật, Phật Di Lặc nhằm mục đích gì?​”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 12 tháng 2 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHoa+%C6%AFu+%C4%90%C3%A0m&​amp;​rft.btitle=Ph%C3%A1p+lu%C3%A2n+c%C3%B4ng+xuy%C3%AAn+t%E1%BA%A1c+Kinh+Ph%E1%BA%ADt%2C+Ph%E1%BA%ADt+Di+L%E1%BA%B7c+nh%E1%BA%B1m+m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+g%C3%AC%3F&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fphatgiao.org.vn%2Fy-kien%2F201612%2FPhap-luan-cong-xuyen-tac-Kinh-Phat-Phat-di-Lac-nham-muc-dich-gi-25317%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Báo chí vô tình "mắc bẫy" tuyên truyền về Hoa Ưu Đàm</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181014033736
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.211 seconds
 +Preprocessor visited node count: 693/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19283/​2097152 bytes
 +Template argument size: 526/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 17139/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 145.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​ 145.518 ​     1 -total
 + ​36.06% ​  ​52.479 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​23.55% ​  ​34.265 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_ch&#​7871;​t
 + ​21.67% ​  ​31.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​18.46% ​  ​26.867 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​16.34% ​  ​23.783 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1309105-0!canonical and timestamp 20181014033735 and revision id 43668939
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07993-hoa-u-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)