User Tools

Site Tools


07971-hippocampus-coronatus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07971-hippocampus-coronatus-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Hippocampus coronatus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Hippocampus coronatus.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Hippocampus_coronatus.jpg/​280px-Hippocampus_coronatus.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​93/​Hippocampus_coronatus.jpg 1.5x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​240"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 blank vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Status_iucn3.1_blank_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_blank_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Status_iucn3.1_blank_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_blank_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Status_iucn3.1_blank_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_blank_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Thiếu dữ liệu<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Actinopterygii</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gasterosteiformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Syngnathidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Hippocampus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​H. coronatus</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Hippocampus coronatus</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Temminck &amp; Schlegel, 1850 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Hippocampus coronatus</​b></​i>,​ Đông Y gọi là <​b>​long hạc tử</​b>​ là một loài cá thuộc họ Syngnathidae. Nó là loài đặc hữu của Nhật Bản. Môi trường sống tự nhiên của chúng là đáy nước bán thủy triều.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Project Seahorse 2003. Hippocampus coronatus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Hippocampus coronatus tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​70px-Aulacocephalus.jpg"​ width="​70"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​105px-Aulacocephalus.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Aulacocephalus.jpg/​140px-Aulacocephalus.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​506"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Lớp Cá vây tia  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181011090046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1437/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13279/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1004/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 921 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 128.333 ​     1 -total
 + ​78.32% ​ 100.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.26% ​  ​51.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.55% ​  ​19.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.88% ​  ​15.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  9.28%   ​11.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.81%    7.460      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.06%    6.490      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.94%    5.054      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.81%    4.884      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​665144-0!canonical and timestamp 20181011090046 and revision id 36414675
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07971-hippocampus-coronatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)