User Tools

Site Tools


07968-hinterland-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07968-hinterland-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hinterland</​b>​ (tiếng Pháp: <​i><​span lang="​fr">​District du Hinterland</​span></​i>,​ tiếng Đức: <​i><​span lang="​de">​Bezirk Hinterland</​span></​i>​) là một huyện hành chính cũ của Thụy Sĩ. Huyện này thuộc bang Appenzell Ausserrhoden,​ tồn tại từ năm 1858 đến năm 1995. Huyện có diện tích 136 kilômét vuông, với thủ phủ ở Herisau. Mã bưu chính của huyện là 1501.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Mặc dù không còn tồn tại với tư cách đơn vị hành chính, nhưng phương diện văn hóa và địa bàn thống kê vẫn được sử dụng. Dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 24.289 người.
 +</​p><​p>​Các đô thị trước đây gồm Herisau (thủ phủ), Hundwil, Schönengrund,​ Schwellbrunn,​ Stein, Urnäsch, Waldstatt.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181014193242
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.368 seconds
 +Real time usage: 0.447 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2933/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22284/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2936/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1189/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.172/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 414.585 ​     1 -total
 + ​59.13% ​ 245.125 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​41.06% ​ 170.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.43% ​ 117.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-fr
 +  7.86%   ​32.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.06%   ​25.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citeweb
 +  5.29%   ​21.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.03%   ​20.834 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.89%   ​20.279 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.02%   ​16.677 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1340334-0!canonical and timestamp 20181014193242 and revision id 22265660
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07968-hinterland-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)