User Tools

Site Tools


07957-hildebrandtia-chi-ch-nh-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07957-hildebrandtia-chi-ch-nh-i-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Hildebrandtia</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​PZSL1907Plate22.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​PZSL1907Plate22.png/​280px-PZSL1907Plate22.png"​ width="​280"​ height="​434"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​PZSL1907Plate22.png/​420px-PZSL1907Plate22.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​PZSL1907Plate22.png/​560px-PZSL1907Plate22.png 2x" data-file-width="​2063"​ data-file-height="​3201"/><​div><​i>​Hildebrandtia ornata</​i>​ (fig. 1)</​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Ptychadenidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Hildebrandtia</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Nieden,​ 1907</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Pyxicephalus ornatus</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Peters,​ 1878 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Hildebrandtia</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ptychadenidae,​ thuộc bộ Anura. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Danh sách loài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li><​i>​Hildebrandtia macrotympanum</​i>​ (Boulenger, 1912).</​li>​
 +<​li><​i>​Hildebrandtia ornata</​i>​ (Peters, 1878).</​li>​
 +<​li><​i>​Hildebrandtia ornatissima</​i>​ (Bocage, 1879).</​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​24px auto;"><​img alt="​PZSL1907Plate22 cutted.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​PZSL1907Plate22_cutted.png/​120px-PZSL1907Plate22_cutted.png"​ width="​120"​ height="​102"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​PZSL1907Plate22_cutted.png/​180px-PZSL1907Plate22_cutted.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​PZSL1907Plate22_cutted.png/​240px-PZSL1907Plate22_cutted.png 2x" data-file-width="​1591"​ data-file-height="​1349"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHildebrandtia+%28chi+%E1%BA%BFch+nh%C3%A1i%29&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Hildebrandtia (chi ếch nhái)</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Hildebrandtia (chi ếch nhái)</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Nieden,​ 1907: <​i>​Über einige westafrikanische Frösche</​i>​. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, vol. 1907, tr. 228-229 (texte intégral).</​li>​
 +<​li><​i>​Hildebrandtia (chi ếch nhái)</​i>​ tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết Bộ Không đuôi ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181010200736
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1499/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15581/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1121/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1831/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 198.443 ​     1 -total
 + ​48.14% ​  ​95.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​21.51% ​  ​42.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.55% ​  ​30.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.36% ​  ​26.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.75% ​  ​25.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.94%   ​19.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.53%   ​14.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Anura-stub
 +  5.96%   ​11.826 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.92%   ​11.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338814-0!canonical and timestamp 20181010200736 and revision id 22565085
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07957-hildebrandtia-chi-ch-nh-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)