User Tools

Site Tools


07952-hidrol-ndia-la-gi

Hidrolândia là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 966,572 km², dân số năm 2007 là 18523 người, mật độ 19,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07952-hidrol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)