User Tools

Site Tools


07949-hi-p-h-i-c-ng-nghi-p-ghi-m-hoa-k-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07949-hi-p-h-i-c-ng-nghi-p-ghi-m-hoa-k-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ</​b>​ (tiếng Anh: <​b>​Recording Industry Association of America</​b>​ - <​b>​RIAA</​b>​) là một cơ quan chuyên cấp chứng nhận và bản quyền cho các sản phẩm âm nhạc tại Mỹ. Các thành viên của Hiệp hội gồm các hãng thu âm và các nhà phân phối, theo như RIAA nói "sáng tạo, sản xuất và/hoặc phân phối 85% tổng sản phẩm các ấn hành âm nhạc một cách hợp pháp tại Mỹ"​.<​sup id="​cite_ref-RiaaAboutUs_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiệp hội ghi âm có trụ sở tại thủ đô của Mỹ là Washington, D.C..<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1952.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Các mục tiêu mà RIAA đề ra là:<sup id="​cite_ref-RiaaAboutUs_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sửa đổi của các nghệ sĩ.</​li>​
 +<​li>​Trình bày những tìm kiếm về công nghiệp âm nhạc.</​li>​
 +<​li>​Giám sát và xem xét những luật thích hợp, quy định và chính sách.</​li></​ol>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181011180916
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.172 seconds
 +Preprocessor visited node count: 844/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10969/​2097152 bytes
 +Template argument size: 712/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2922/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.367 ​     1 -total
 + ​61.26% ​  ​92.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Organization
 + ​51.04% ​  ​76.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.08% ​  ​33.203 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.72% ​  ​23.645 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.47% ​  ​18.756 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +  7.18%   ​10.789 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  6.97%   ​10.482 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​acirc;​m_nh&#​7841;​c
 +  5.82%    8.753      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.81%    7.227      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333079-0!canonical and timestamp 20181011180916 and revision id 22127146
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07949-hi-p-h-i-c-ng-nghi-p-ghi-m-hoa-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)