User Tools

Site Tools


07927-heres-khu-t-qu-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07927-heres-khu-t-qu-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Khu tự quản Heres</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Municipio Khu tự quản Heres</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Khu tự quản Heres" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png/​100px-Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png"​ width="​100"​ height="​61"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png/​150px-Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png/​200px-Flag_of_Heres_municipality_%28Barinas_state%2C_Venezuela%29.png 2x" data-file-width="​718"​ data-file-height="​439"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí ở bang Bolívar"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg/​250px-Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg.png"​ width="​250"​ height="​174"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg/​375px-Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg/​500px-Venezuela_-_Bol%C3%ADvar_-_Heres.svg.png 2x" data-file-width="​4547"​ data-file-height="​3158"/><​br/><​small>​Vị trí ở bang Bolívar</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Khu tự quản Heres trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​45.491%;​left:​32.347%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Khu tự quản Heres" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Khu tự quản Heres" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Khu tự quản Heres</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Venezuela</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​23px-Flag_of_Venezuela.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​35px-Flag_of_Venezuela.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​45px-Flag_of_Venezuela.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Venezuela</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Bolívar</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Ciudad Bolivar</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +5.851 km2 km<​sup>​2</​sup>​ (<strong class="​error">​Lỗi định dạng: Giá trị cho vào là không hợp lệ khi làm tròn,</​strong>​ mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(21 tháng 10 năm 2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +292.833 người</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +VST (UTC-4:​30)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Heres</​b>​ là một khu tự quản thuộc bang Bolívar, Venezuela. Thủ phủ của khu tự quản Heres đóng tại Ciudad Bolivar. Khự tự quản Heres có diện tích 5851 km2, dân số theo điều tra dân số ngày 21 tháng 10 năm 2001 là 292833 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Statoid “Municipalities of Venezuela”. Statoid<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2012]</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHeres+%28khu+t%E1%BB%B1+qu%E1%BA%A3n%29&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Venezuela&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoid&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyve.html+Statoid&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ <span style="​font-size:​100%"​ class="​error citation-comment">​Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: <code style="​color:​inherit;​ border:​inherit;​ padding:​inherit;">​|accessdate=</​code>​ (trợ giúp)</​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:Bang Bolívar
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​30px-Flag_of_Venezuela.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​45px-Flag_of_Venezuela.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​60px-Flag_of_Venezuela.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Venezuela ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181012062627
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.360 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2869/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29338/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3582/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1052/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 325.159 ​     1 -total
 + ​86.26% ​ 280.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Venezuelan_Municipality
 + ​84.44% ​ 274.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​62.13% ​ 202.005 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.18% ​  ​33.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  9.32%   ​30.289 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.97%   ​25.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citeweb
 +  6.71%   ​21.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.60%   ​21.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.70%   ​18.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1332651-0!canonical and timestamp 20181012062626 and revision id 22386151
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07927-heres-khu-t-qu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)