User Tools

Site Tools


07921-hemisus-la-gi

Hemisus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Hemisotidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 9 loài và 11% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng,[1] là chi duy nhất trong họ Hemisotidae[2]

Họ Hemisotidae

Chi Hemisus
Cấp họ
Cấp chi
07921-hemisus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)